ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการพัฒนาบทบาทของสตรีในการจัดการป่าไม้ จัดการท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยเริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ค้นหาบทบาทและ ศักยภาพสตรีในพื้นที่ ๑๒ ชุมชน จัดทำฐานข้อมูลและแผนที่สิ่งแวดล้อม วางแผนการจัดกิจกรรมที่ สอดคล้องกับพื้นที่ ควบคู่ไปกับกิจกรรมการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพของสตรี
2. โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน โดยดำเนินการมอบรางวัลให้ป่าชุมชนที่มีการบริหารจัดการป่า ที่ดี มีการพึงพิงป่าอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมอบรางวัลแล้ว 1,253 แห่ง
3. โครงการปลูกป่าต้นน้ำสร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอน จังหวัดน่าน ดำเนินการศึกษาการกักเก็บ คาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยชุมชนได้รับทราบความสมบูรณ์ทางทรัพยากรของ พื้นที่ตนเอง ทำให้เห็นคุณค่าและเกิดความตระหนักอย่างแท้จริง
4. โครงการ 60 ป่าชุมชนอนุรักษ์พันธุกรรมการพืชตามแนวพระราชดำริ ชุมชนมีการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่ มีค่าหายากและเก็บรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังต่อไป
5. โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน โดยดำเนินการมอบรางวัลให้ป่าชุมชนที่มีการบริหารจัดการป่าที่ดี มีการพึงพิงป่าอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมอบรางวัลแล้ว 1,253 แห่ง
6. โครงการพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม (ร่วมกับ มอนส.)
7. โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน โดยดำเนินการมอบรางวัลให้ป่าชุมชน ที่มีการบริหารจัดการป่าที่ดี มีการพึงพิงป่าอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมอบรางวัลแล้ว 1,253 แห่ง
8. การประชุมเรื่องป่าชุมชน กลุ่ม CLMTV